Nasza oferta

Przedszkole zobowiązuje się do  zapewnienia  dziecku

 • realizacji programu wychowania przedszkolnego obejmującego podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23.12.2008 r. w celu przygotowania do nauki w szkole
 • warunków do harmonijnego i wszechstronnego rozwoju
 • wspomagania indywidualnego rozwoju
 • pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej
 • udziału w zajęciach dodatkowych, z uwzględnieniem potrzeb i możliwości rozwojowych
 • opieki wczasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem
 • bezpieczeństwa w czasie pobytu w przedszkolu                       

Przedszkole umożliwia dziecku w miarę możliwości finansowych, korzystanie ze świadczeń w czasie przekraczającym wymiar bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, obejmujących opiekę i zajęcia wspierające prawidłowy rozwój dziecka , a w szczególności:

 • działań opiekuńczych dostosowanych do wieku i potrzeb dziecka, zapewniających mu bezpieczne funkcjonowanie podczas zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem
 • zajęć rozwijających muzyczne, plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci
 • gier i zabaw badawczych, rozwijających zainteresowania dziecka otaczającym światem
 • gier i zabaw ruchowych, wspomagających rozwój fizyczny dziecka
 • zabaw tematycznych wspomagających rozwój emocjonalny i społeczny dzieci
 • dodatkowych zajęć edukacyjnych tj. zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, język niemiecki 
 • zajęć umożliwiających realizację innowacji i programów autorskich poszerzających podstawę programową
 • zajęć przygotowujących dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, imprezach artystycznych i okolicznościowych
 • odpłatne korzystanie z wyżywienia