I. Podstawa prawna

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.

3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.).

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej, wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2009 r. Nr 4, poz. 107).

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w

sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania

przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku

podręczników (Dz.U. Nr 89, poz. 730).

6. Statut Przedszkola.

II. Charakterystyka programu.

Słowa J. Korczaka „ Wychowanie to nie miła zabawa, a zadanie, w które trzeba włożyć wysiłek bezsennych nocy, kapitał ciężkich przeżyć i wiele myśli...." stały się mottem podczas tworzenia programu.

Zawarte w nim treści skierowane są do wszystkich dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych w domu i poszczególnych grupach.

Program wychowawczy jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego i zawarty jest w następujących obszarach:

· Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych

· Kształtowanieczynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku

· Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych

· Wychowanie do poszanowania roślin i zwierząt

· Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne

III. Warunki realizacji.

1. Programem wychowawczym objęte są dzieci przedszkolne.

2. Zadania wychowawcze będą realizowane przez nauczycieli poprzez odpowiedni dobór metod i form pracy, literaturę, pomoce dydaktyczne oraz stosowanie środków wychowawczych wzmacniających pozytywne zachowania dzieci.

3. Nauczyciele będą współpracować z rodziną dziecka w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

4. Dzieci zaangażowane zostaną we wspólne tworzenie i przestrzeganie „Kodeksu przedszkolaka".

5. Pracownicy niepedagogiczni będą wspierać działania nauczycieli.

Program obejmuje funkcjonowanie dziecka w grupie w zakresie podstawowych dziedzin życia przedszkolnego:

- samoobsługi i czynności higienicznych,

- zajęć i zabaw zorganizowanych i samorzutnych

- spacerów, wycieczek, zabaw na świeżym powietrzu

- uroczystości,

- spożywania posiłków,

IV. Cele ogólne.

· Tworzenie więzi z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko wzrasta

· Kształtowanie prawidłowych postaw funkcjonowania w grupie w oparciu o wzmocnienia pozytywne.

· Kształtowanie umiejętności zabawy i pracy w grupie w trakcie zajęć samorzutnych i zorganizowanych w przedszkolu i poza budynkiem przedszkolnym.

· Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.

· Uczenie wzajemnej tolerancji, akceptacji, zrozumienia potrzeb i odrębności drugiego człowieka oraz rodziny; rozwijanie empatii.

· Wprowadzenie dziecka w świat wartości uniwersalnych: dobro, prawda, miłość, piękno, patriotyzm

· Uświadomienie dzieciom ich praw i obowiązków

V. Cele szczegółowe.

· rozróżnianie pozytywnych i negatywnych form zachowania,

· rozróżnianie dobra od zła,

· przestrzeganie kompromisu w zabawie, rozwiązywanie konfliktów

· stosowanie się do umów ustalonych w grupie (Kodeks przedszkolaka),

· szanowanie praw dzieci, akceptowanie innych dzieci, pomaganie niepełnosprawnym

· dbanie o dobro własne, szanowanie własności innych

· używanie form grzecznościowych

· nabywanie umiejętności kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych

· dokonywanie oceny zachowania własnego i innych

· przewidywanie skutków swojego postępowania

· kształtowanie opiekuńczej postawy wobec istot żywych i środowiska naturalnego

· zachęcanie dzieci i ich rodziców do podejmowania konkretnych działań na rzecz przyrody

· stosowanie zasad kulturalnego zachowania się przy stole w trakcie spożywania posiłków

· kształtowanie świadomej i czynnej postawy w dążeniu do zachowania zdrowia

· nabywanie nawyków higienicznych, żywieniowych i aktywności ruchowej

· stwarzanie poczucia bezpieczeństwa własnego i innych oraz życia w zgodzie ze środowiskiem naturalnym

VI. Sposób realizacji.

· rozmowy i dyskusje

· zabawy integracyjne, tematyczne, dydaktyczne, konstrukcyjne, ruchowe

· zabiegi higieniczne

· formy literackie, muzyczne i teatralne

· uroczystości, spotkania, zajęcia, relaksacje

· spacery i wycieczki, obserwacje przyrodnicze

· akcje i konkursy np.prozdrowotne, ekologiczne

· doświadczenia, eksperymenty

· określenie środków zaradczych stosowanych przy nie respektowaniu zasad

VII. Metody.

- podające: opowiadanie, pogadanka, historyjka obrazkowa, wiersze, piosenki,praca z obrazkiem,

- aktywizujące:np. drama, pedagogika zabawy, W.Sherborne, K.Orffa, R.Labana, E.Gruszczyk-Kolczyńskiej, M.Bogdanowicz,

- problemowe: gry dydaktyczne, burza mózgów, inscenizacje,

- praktyczne: ćwiczenia, gry dydaktyczne, doświadczenia, zabawy intelektualne,

-organizację imprez integracyjnych

VIII. Kodeks przedszkolaka

· wspólnie i zgodnie bawię się z dziećmi

· potrafię czekać na swoją kolej podczas zabawy i zajęć

· szanuję własność cudzą i wspólną

· do zabawy biorę tylko te zabawki, którymi się bawię

· po skończonej zabawie odkładam zabawki na swoje miejsce

· bawię się tak, aby nie powodować przykrości i zagrożenia innych

· stosuję formy grzecznościowe tj: proszę, dziękuję, przepraszam

· odpowiednio zachowuję się w poszczególnych pomieszczeniach przedszkola

· kulturalnie zachowuję się przy stole podczas spożywania posiłków

· nie oddalam się od grupy bez zgody nauczyciela

· pomagam młodszym i mniej sprawnym kolegom

IX. Prawa dziecka.

Spośród wielu praw dziecka gwarantowanych w programie wychowawczym, należy

wymienić przede wszystkim:

· prawo do życia i rozwoju,

· prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania,

· prawo do wyrażania własnych poglądów,

· prawo do wolności od przemocy fizycznej, psychicznej i wszelkiego okrucieństwa,

· prawo do wypoczynku i czasu wolnego,

· prawo do godności i nietykalności osobistej.

· prawo do „niewiedzy", niezrozumienia i popełniania błędów

X. Zasady zachowania w przedszkolu

Zasady zachowania się podczas posiłków

· siedzimy na krześle przysuniętym do stołu, jemy łyżką lub widelcem

· jemy w ciszy, tj. nie mlaskamy, nie rozmawiamy, gdyż rozmowa w czasie jedzenia może być przyczyną zadławieniem

· w trakcie jedzenia staramy się zachować czystość wokół talerza i na stole,

· sztućcami i innym sprzętem posługujemy się bezpiecznie i kulturalnie,

· odchodząc od stołu, zasuwamy krzesełko i mówimy :dziękuję".

Zasady zachowania się w łazience

· zawsze myjemy ręce :

o przed i po posiłku

o po wyjściu z toalety

o po powrocie z podwórka

o po pracach plastycznych

· korzystamy wyłącznie ze swojego ręcznika

· wiemy, jak prawidłowo korzystać z przyborów i urządzeń ( umywalka, toaleta) podczas wykonywania czynności higienicznych

· myjemy samodzielnie ręce zgodnie z kolejnymi etapami

· myjemy zęby okrężnymi ruchami, a po skończeniu chowamy przybory na wyznaczone miejsce

· wiemy, że nie wolno chlapać wodą na : podłogę, ściany i kolegów

· korzystamy z toalety wyłącznie pojedynczo

· zwracamy uwagę na estetykę swojego wyglądu – przeglądamy się w lusterku

· zwracamy nauczycielce zauważone przez siebie niebezpieczeństwa

Zasady zachowania się w szatni

· zapoznajemy się ze swoją półeczką

· starannie układamy swoją odzież, buty ustawiamy równo w półce,

· pamiętamy o kolejności zakładania odzieży przed wyjściem na podwórko (spodnie – jeśli są zmienne, buty, sweter, szalik, kurtka, czapka, rękawiczki),

· po powrocie z podwórka, przed wejściem do budynku, otrzepujemy buty z piasku, błota, śniegu, a następnie wycieramy buty o wycieraczkę.

· przy rozbieraniu się pamiętamy o kolejności zdejmowania odzieży (odwrotnie niż przy ubieraniu),

Zasady zachowania się w sali zabaw

· używamy słów: proszę, dziękuję, przepraszam,

· bieganie po sali jest zabronione,

· dzielimy się zabawkami,

· staramy się mówić umiarkowanym głosem,

· sprzątamy po sobie zabawki, po skończonej zabawie odkładamy je na miejsce,

· każde wyjście z sali zgłaszamy nauczycielce,

· śmieci i papierki wyrzucamy do kosza.

Zasady zachowania w ogrodzie przedszkolnym

· bezpiecznie korzystamy z urządzeń,

· nie popychamy innych,

· nie bijemy się, nie szarpiemy i nie popychamy

· pomagamy młodszym kolegom,

· nie oddalamy się z terenu ogrodu,

· słuchamy poleceń nauczyciela

· zgłaszamy się na zbiórkę

Zasady zachowania się na korytarzu

· bezpiecznie poruszamy się po korytarzu, przechodząc do innych pomieszczeń

· nie biegamy, nie ślizgamy się, nie krzyczymy

· nie wynosimy zabawek z sali na korytarz

· niewłaściwe zachowanie kolegów zgłaszamy nauczycielce lub opiekunowi

Zasady zachowania na wycieczkach i spacerach

· idziemy kolejno parami,

· nie popychamy się,

· uważnie słuchamy,

· przestrzegamy zasad ruchu drogowego.

XI. Nagrody stosowane w przedszkolu

· pochwała indywidualna dziecka

· pochwała przed całą grupą

· pochwała dziecka przed rodzicami

· pochwała dziecka przed panią Dyrektor lub personelem przedszkola

· sprawienie dziecku przyjemności zabawą przez niego wybraną

· drobne nagrody rzeczowe np. order, naklejka

· przywilej wykonywania prostych czynności wskazanych przez nauczyciela

· darzenie dziecka szczególnym zaufaniem np. zwiększenie jego zakresu samodzielności

XII. Stosowane w przedszkolu konsekwencje za nieprzestrzeganie ustalonych norm zachowania:

· tłumaczenia i wyjaśnienia

· wyrażenie przez nauczyciela swojego smutku, zawodu z powodu zachowania dziecka

· kara naturalna – zadośćuczynienie wyrządzonej krzywdzie,

· odmówienie dzieciom nagrody,

· czasowe odbieranie przyznanego przywileju,

· wynagrodzenie krzywdy osobie poszkodowanej

· przekazanie smutnej wiadomości rodzicom o nieodpowiednim zachowaniu się dziecka

· „krzesełko dobrych myśli" – chwilowe wykluczenie dziecka z zabawy w celu przeanalizowania swojego postępowania na określony czas według kodeksu

XIII. Realizacja programu wychowawczego - wskazówki dla nauczycieli i rodziców

· Jesteśmy konsekwentni w działaniu i mówieniu

· Dotrzymujemy słowa danego dzieciom

· Jesteśmy świadomi tego, czego uczymy

· Swoim przykładem ukazujemy właściwe działanie, zachowanie

· Pogłębiamy wiedzę na tematy wychowawcze

· Stwarzamy atmosferę wzajemnego zaufania i szacunku

· Cierpliwie oczekujemy na wystąpienie u dzieci pożądanych umiejętności wiedząc, że w wychowaniu należy respektować czas

· Wzajemnie współpracujemy (rodzic i nauczyciel) w wychowaniu dzieci

XIV. Spodziewane efekty.

W naszym przedszkolu DZIECKO:

· poznaje swoje prawa i obowiązki

· czuje się bezpiecznie,

· rozwija się twórczo i jest samodzielne,

· ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces,

· uczy się dostrzegać swoje mocne strony,

· buduje pozytywny obraz samego siebie,

· jest świadome swojej przynależności narodowej,

· uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi,

· osiąga gotowość szkolną

W naszym przedszkolu RODZICE:

· uzyskują fachową pomoc pedagogiczną,

· otrzymują obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka,

· mogą mówić otwarcie o swoich spostrzeżeniach na temat pracy przedszkola,

· mogą rozmawiać bezpośrednio z nauczycielem o trudnych sprawach wychowawczych,

· mogą czynnie uczestniczyć w życiu przedszkola,

· mogą czynnie wspierają przedszkole w jego działaniach,

· chętnie współpracują z nauczycielami, oferują wszechstronną pomoc,

W naszym przedszkolu NAUCZYCIELE:

· aktywnie realizują zadania przedszkola określone w dokumentach wewnętrznych placówki,

· podejmują działania innowacyjne; są aktywni i twórczy,

· tworzą i realizują autorskie programy dostosowane do potrzeb dziecka i placówki,

· współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym,

· doskonalą swoją wiedzę i uzyskują nowe doświadczenia,

· wykorzystują twórcze i aktywne metody, promując nowatorski styl pracy,

· pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują sympatyków i partnerów przedszkola

· dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami,

· prowadzą obserwację pedagogiczną i diagnozują rozwój dziecka,

· dobierają metody wychowawcze i dydaktyczne, które wspomagają indywidualny rozwój dziecka,

· proponują rodzicom różne formy współpracy.

OPRACOWAŁY:

1. KUBICZEK MARTYNA

2. SZAMPERA MARIA

3.LEDWIG MAŁGORZATA