Przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia dziecku

♦ realizacji programu wychowania przedszkolnego obejmującego podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23.12.2008 r. w celu przygotowania do nauki w szkole
warunków do harmonijnego i wszechstronnego rozwoju
wspomagania indywidualnego rozwoju
pomocy psychologiczno-pedagogicznej
podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej
udziału w zajęciach dodatkowych, z uwzględnieniem potrzeb i możliwości rozwojowych
opieki wczasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem
bezpieczeństwa w czasie pobytu w przedszkolu

Przedszkole umożliwia dziecku w miarę możliwości finansowych, korzystanie ze świadczeń w czasie przekraczającym wymiar bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, obejmujących opiekę i zajęcia wspierające prawidłowy rozwój dziecka , a w szczególności:

działań opiekuńczych dostosowanych do wieku i potrzeb dziecka, zapewniających mu bezpieczne funkcjonowanie podczas zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem
zajęć rozwijających muzyczne, plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci
gier i zabaw badawczych, rozwijających zainteresowania dziecka otaczającym światem
gier i zabaw ruchowych, wspomagających rozwój fizyczny dziecka
zabaw tematycznych wspomagających rozwój emocjonalny i społeczny dzieci
dodatkowych zajęć edukacyjnych tj. zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, język niemiecki
zajęć umożliwiających realizację innowacji i programów autorskich poszerzających podstawę programową
zajęć przygotowujących dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, imprezach artystycznych i okolicznościowych
odpłatne korzystanie z wyżywienia.