Uchwała Nr 3/11/2008 Rady pedagogicznej Publicznego Przedszkola Nr 1 w Gogolinie z dnia 25 11 2008r. w sprawie: "Regulaminu bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu"

Na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 31 12 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych przedszkolach, szkołach placówkach, oraz na podstawie statutu Publicznego Przedszkola Nr 1 w Gogolinie

Uchwala się co następuje:

§ 1

Uchwala się "Regulamin bezpieczeństwa dzieci W Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Gogolinie" w brzmieniu określonym w załączeniu do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi przedszkola.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 25 11 2008r.

 

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA DZIECI W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 1 W GOGOLINIE

 1. W momencie powierzenia przez opiekunów opieki nad dzieckiem nauczycielce, przedszkole ponosi pełną odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo.
     
 2. Do odbioru dziecka z przedszkola mają prawo tylko osoby wskazane w „Podaniu o przyjęcie dziecka do przedszkola" lub osoba wskazana przez rodzica, a wynikająca z danej sytuacji.
   
 3.  Dzieci są przyprowadzane do przedszkola od godz. 6.30 do 8.00. Obowiązuje zasada, że rodzice rozbierają dziecko i wprowadzają do sali grupy przekazując nauczycielowi. Analogicznie sami odbierają dziecko bezpośrednio z grupy od nauczyciela.
   
 4.  W przypadku uzasadnionych obaw, że osoba odbierająca dziecko znajduje się pod wpływem alkoholu, nauczycielka powiadamia innego prawnego opiekuna dziecka, lub zawiadamia dyrektora przedszkola, który podejmuje działania według obowiązujących procedur prawnych.
    
 5.   W momencie zgłoszenia nauczycielce faktu odbioru dziecka, pełną odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo podejmują opiekunowie.
   
 6.   W celach bezpieczeństwa, drzwi przedszkola są zamykane, w czasie pobytu dziecka w placówce. Otwierane są w godzinach przyprowadzania i odbierania dzieci.
    
 7.   W sytuacji zaistnienia wypadku na terenie przedszkola, nauczycielka powiadamia natychmiast rodziców i dyrektora przedszkola, którzy podejmą stosowne do sytuacji działania.
     
 8. Dzieci przyprowadzane do przedszkola nie mogą być źródłem infekcji.
   
 9.  Opiekunowie mają obowiązek poinformowania nauczycielki o zauważeniu prawdopodobnych zwiastunów choroby zakaźnej niespokojnego snu, utraty łaknienia, drażliwości, zmęczenia, niespecyficznego bólu zgłaszanego przez dziecko i ewentualnym podaniu leków, które mogą maskować rozwijającą się chorobę.
 10.  Dzieci z objawami choroby zakaźnej, gorączką, katarem , kaszlem, biegunką, wymiotami, wysypką, bólem nie mogą być przyprowadzane do przedszkola do czasu zakończenia leczenia lub przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o doprowadzeniu leczenia poza stadium zagrażające zdrowiu innych dzieci.
   
 11. Przedszkole nie posiada sprzętu specjalistycznego umożliwiającego ratowanie życia i zdrowia dzieci, u których wystąpiły niepożądane skutki działania leków i w związku z tym nauczycielki nie mogą podawać lekarstw na zlecenie rodziców, za wyjątkiem środków przeciw lokomocyjnych.
   
 12. W przypadku chorób przewlekłych i konieczności podawania leków w przedszkolu, opiekunowie przedstawiają nauczycielce zlecony przez lekarza plan podawania leków wraz z instrukcją postępowania działań niepożądanych.
   
 13. Dzieci są objęte ciągłym dozorem i opieką, nie mogą być pozostawione bez opieki dorosłych.
   
 14. Od godziny 7.30 czynne są już wszystkie grupy. Dzieci rozchodzą się do swoich sal pod opieką nauczycieli. Nauczyciel ma obowiązek sprawdzić obecność dzieci w przedszkolu i ją odnotować w dzienniku zajęć.
   
 15. Dzieci, które już weszły do sali, nie wolno podczas dnia wychodzić z niej samowolnie, bez pozwolenia. Nie wolno im też samowolnie wychodzić z budynku przedszkola. Dziecko przez cały czas powinno być otoczone opieką nauczyciela lub upoważnionego pracownika przedszkola.
 16.     Podczas zabaw dowolnych dzieci w Sali zwraca się uwagę na zgodną i bezpieczną zabawę dzieci, zgodne korzystanie ze wspólnych zabawek.
    
 17.   Nauczyciele obserwują dzieci podczas zabaw, kierują zabawą lub ją inspirują, ewentualnie ingerują w konflikty między dziećmi, jeśli te nie są w stanie same ich rozwiązać. W czasie zabaw dowolnych nauczyciel zwraca przede wszystkim uwagę na bezpieczeństwo dzieci, odpowiada za stan zabawek i sprzętu, którym bawią się dzieci.
    
 18.   Nauczyciel ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie, wdraża dzieci systematycznie do zgodnej zabawy, do przestrzegania zasad zgodnego współżycia z rówieśnikami, uczestniczy w zabawach dzieci.
 19.  Zapoznaje rodziców z systemem nagród i kar obowiązujących w danej grupie.
 20.  Podczas pobytu dzieci na terenie przedszkolnym od pierwszych dni września uczy się dzieci korzystania z urządzeń terenowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Ustala się normy i zasady korzystania z tego sprzętu.
 21.     W czasie pobytu w ogrodzie nauczyciele powinni być w bezpośrednim kontakcie z dziećmi i przebywać w miejscach największych zagrożeń. Reagować w każdej zagrażającej sytuacji i czuwać nad bezpieczeństwem dzieci.
 22.     Podczas zabaw nie wolno dzieciom oddalać się samowolnie z terenu. Dzieci wracają z terenu kolumną prowadzoną przez nauczyciela. Po ustawieniu podopiecznych w parach nauczyciel powinien sprawdzić, czy wszystkie dzieci będące w danym dniu w jego grupie znajdują się w kolumnie.
 23.     Podczas zabaw obowiązkowych zawsze należy przemyśleć organizacyjnie zajęcie, tok ćwiczeń ruchowych, przebieg zabawy pod kątem bezpieczeństwa dzieci. Nauczyciel musi przewidywać ewentualne zagrożenia i im przeciwdziałać
 24.     Przy przemieszczaniu się grupy, np. na gimnastykę, do szatni, na piesze wycieczki, dzieci ustawiają się parami i tak samo się przemieszczają.
 25.     Każde wyjście nauczyciela z grupy poza teren przedszkola jest dokumentowane w każdej grupie. Ponadto sporządzona jest karta wycieczki, podpisana przez dyrektora, z dołączoną listą obecności dzieci w danym dniu.
 26.     Planowanie, organizacja i przebieg wycieczek powinny być zgodne z obowiązującym w przedszkolu „Regulaminem wycieczek".
 27.     Nauczyciele mają ściśle wyznaczone godziny z dziećmi. Obowiązkiem nauczyciela jest punktualne przychodzenie do pracy, nie dopuszczalne jest spóźnianie się. Nauczyciel ma obowiązek zgłosić dyrekcji fakt spóźnienia się do pracy i podać jego przyczynę.
     
 28. Nauczycielowi nie wolno pozostawiać dzieci w grupie, gdy nie ma jeszcze zmienniczki. W takiej sytuacji dyrektor ma prawo polecić nauczycielowi pozostanie w grupie i wypłacić za ten czas wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. Polecenie dyrektora jest dla nauczyciela obowiązujące.
 29.     Nie wolno podczas pracy z dziećmi zostawiać grupy samej. Gdy nauczyciel musi wyjść , np. do telefonu, toalety, grupą winien się zająć pracownik obsługi. Nauczyciel powinien ograniczyć swoją nieobecność do minimum.
 30.   W sytuacji nie respektowania przez opiekunów postanowień Regulaminu bezpieczeństwa w przedszkolu" opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność prawną i finansową za działania placówki podjęte w celu naprawienia szkód wynikłych z naruszenia regulaminu
 31.     Personel przedszkola oraz rodzice mają obowiązek powiadamiania dyrekcji przedszkola o zauważonych na terenie placówki sytuacjach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci.